Regulamin

Regulamin sklepu internetowego b3.purenatural.com.pl

§ 1

Wstęp

Poniższy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.b3.purenatural.com.pl prowadzonego przez Luxurious Brands Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000777389, NIP 118-219-12-41, REGON 38287590000000 zwaną dalej „Sprzedawcą”, a w szczególności określa zasady składania zamówień, zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz prawach Konsumenta.

§ 2

Definicje

 • Konto(Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych Zamówień oraz składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 • Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca– Luxurious Brands Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem 01-987 Warszawa, ul. Dankowicka 24A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000777389, NIP 118-219-12-41, REGON 38287590000000.
 • Klient– osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 • Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.b3.purenatural.com.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.
 • Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Formularz rejestracji– jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 • Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu i ich ilości oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym np. ilości produktów.
 • Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem są Produkty.
 • Ustawa– Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 • Kodeks Cywilny (KC)– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016, poz. 380).

§ 3

Treści zamieszczone na stronie internetowej – www.b3.purenatural.com.pl.

 1. Luxurious Brands Distribution Sp. z o.o. prowadzi sklep internetowy www.b3.purenatural.com.pl, na którym prezentuje Produkty, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego w sprzedaży. Prezentacja Produktów na stronie internetowej www.b3.purenatural.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 2. Prezentacja Produktów, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.b3.purenatural.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC i nie mają charakteru wiążącego.
 3. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są oryginalne i zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadają oznaczenia producenta lub importera oraz znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego www.b3.purenatural.com.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (wraz z podatkiem VAT).
 5. Opisy Produktów zamieszczone w Sklepie www.b3.purenatural.com.plpochodzą od producenta tych Produktów i służą wyłącznie celom informacyjnym.

§ 4

Kontakt ze Sprzedawcą

 • Adres pocztowy: Dankowicka 24A, 01-987 Warszawa
 • Adres e-mail: zamowienia@b3.purenatural.com.pl
 • Numer telefonu: 501-598-692
 • Numer rachunku bankowego: 69 1750 0012 0000 0000 4108 4375
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

§ 5

Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sklep Internetowy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 6

Zakupy w Sklepie

 1. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, wyrażonymi w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT.
 2. Na całkowitą wartość zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do zakupienia towar należy dodać do Koszyka w Sklepie.
 4. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie oraz podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych każdorazowo przy kolejnym zamówieniu.

§ 7

Płatności w Sklepie

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za złożone w Sklepie zamówienie :
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 69 1750 0012 0000 0000 4108 4375
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24, także za pomocą kart płatniczych; – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia przesyłki z towarem do Kupującego przez kuriera.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy dokonać zapłaty w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Brak wpłaty w wymaganym terminie powoduje anulowanie zamówienia.
 3. W przypadku niektórych metod płatności, opłacenie zamówienia daną metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 8

Realizacja zamówienia Klienta

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu, mailowo lub telefonicznie:
  1. przez stronę internetową Sklepu 24h na dobę 7 dni w tygodniu,
  2. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00,
  3. mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 2. Realizacja zamówienia Klienta następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-13:00 na poniższych warunkach:
  1. w przypadku złożonego zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych, rozpoczyna się po tym, jak Sklep zaksięguje płatność na koncie bankowym,
  2. w przypadku złożonego zamówienia płatnego za pobraniem, rozpoczyna się po tym, jak Sklep sprawdzi poprawność danych Klienta,
  3. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.Skompletowane zamówienie jest przekazywane do dostawy dla kuriera. Dostawa do Klienta następuje w kolejnym dniu roboczym. W przypadku zamówień złożonych po godzinie 12:00, czas dostawy do Klienta wynosi do dwóch dni roboczych po dniu otrzymania zamówienia.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Sposób dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 9

Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Produktu).

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 10

Obowiązki spoczywające na Konsumencie

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca wskazał, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Produkt należy odnieść lub odesłać na adres :Luxurious Brands Distribution Sp. z o.o.,
  01-793 Warszawa, Rydygiera 8, Budynek 18, I piętro.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11

Obowiązki spoczywające na Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

§ 12

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 13

Reklamacje i procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady, czyli niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie lub pocztą e-mail lub telefonicznie zgodnie z danymi wskazanymi w § 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Aby przyspieszyć rozpoznanie reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Wymagane jest załączenie do reklamacji oryginału dowodu zakupu Produktu. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt z dopiskiem „reklamacja” na adres :Luxurious Brands Distribution Sp. z o.o.,
  01-793 Warszawa, Rydygiera 8, Budynek 18, I piętro.
 1. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 3. Sklep Internetowy w stosunku do Przedsiębiorców niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 14

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15

Granice odpowiedzialności

Sklep Internetowy odpowiada za skutki użycia zakupionych Produktów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób oznaczony w informacji producenta dołączanych do Produktu, a także wyłącznie w zakresie wskazanym przez obowiązujące normy prawa.

§ 16

Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 17

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 2. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa, znaki towarowe Sklepu Internetowego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i należą do Sklepu Internetowego lub podmiotów, z którymi Sklep Internetowy zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez jego zgody.
 6. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załączniki

Formularz reklamacji/odstąpienia od umowy (.docx)
Formularz reklamacji/odstąpienia od umowy (.pdf)